Навчально-методична робота

13.03.2024 о 13:00 методисти НМЦ ПТО, Дуброва Ірина Володимирівна та Дробна Владлена Анатоліївна, провели офлайн майстер-клас з педагогічними працівниками закладу на тему: «Робота з тестами в Google Forms».

Атестація педагогічних працівників

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Особливо важливим чинником науково-методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності, – зростання професійної компетенції, професійної майстерності викладачів.
Успіх навчально-виховного процесу залежить від того, чи відмовиться педагог від стереотипів минулих часів, чи готовий він засновувати стосунки із учнями на принципах гуманізму. Дійсність вимагає позбутися звичних установок, шукати нові форми спілкування як із учнями, так і з їхніми родинами.
Науково-методична тема нашого центру звучить так:

«ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»

Індивідуальні форми методичної роботи

Інструктивно-методичні наради

Методичні комісії

Педагогічна рада

Семінари, науково-педагогічні конференції, педагогічні читання. Школи професійної майстерності, передового досвіду

Перелік питань для інструктивно-методичної наради

У Центрі працює 7 методичних комісій педагогічних працівників за напрямками:

 • Кулінарних професій;
 • Ресторанного господарства;
 • Сфери послуг;
 • Будівельного та зварювального профілей;
 • Природничих наук та вибірково-обов’язкових предметів;
 • Базових предметів;
 • Базових предметів та загально- професійної підготовки;

Досвідчені педагоги Центру знаходяться у постійному творчому пошуку нових ефективних педагогічних технологій, працюють над створенням посібників та методичних матеріалів, впроваджують освітні інноваційні технології в навчально-виховний процес.

Інноваційна діяльність педколективу полягає в тому, що викладачі і майстри виробничого навчання  запроваджують на уроках нові форми, методи навчання (диференційний підхід до учнів в процесі навчання, метод вирішення проблемних ситуацій, метод імітаційних конкретних виробничих ситуацій, групові форми роботи на уроках), практикують проведення різних типів уроків, а саме: уроки-лекції, уроки-диспути, уроки-семінари, уроки-заліки, уроки-екскурсії, уроки-консультації тощо.

Щорічно вивчається та узагальнюється позитивний досвід роботи педагогічних працівників. 

За останні 3 роки повністю оновлено методичний кабінет: придбано комплект меблів, оформлені сучасні стенди, які відображають основні напрямки методичної роботи, придбані технічні засоби навчання – комп’ютер, принтер, мультимедійний проектор, відеомагнітофон, зібрані «портфелі» досягнень педпрацівників, організована постійно діюча виставка кращих методичних розробок, доповідей, дидактичних матеріалів передового педагогічного і методичного досвіду.

В організації науково-методичної роботи центру активну роль відіграє бібліотека, книжковий фонд якої налічує 31,4 тис. примірників. Щорічно проводиться підписка на періодичні видання: «Освіта України», «Українська мова і література», «Зміни і доповнення до збірника «Профтсхосвіта» «Дайджест для изучающих английский язык», «Пенсійний кур’єр», «Праця і зарплата», «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України», «Слобідський край», «Професійно-технічна освіта», «Професійно-технічна освіта в Україні», «Управління освітою. Профтехосвіта», «Все для вчителя», «Баланс-Бюджет», «Охорона праці», «Урядовий кур’єр», «Шкільна бібліотека», «Освіта», «Завуч», «Директор», «Позакласний час», «Ательє», «Бурда», «Практична психологія та соціальна робота», «Економіка в школах України» тощо.

Навчально-методичний комплекс

Постійно створюються нові навчально-методичні комплекси з предметів професійно-теоретичної підготовки.

Навчально-методичний комплекс за змістом визначає сукупність дидактичних і методичних документів у паперових та електронних формах, спрямованих на реалізацію навчального процесу з певної професії.

Мета навчально-методичного комплексу полягає в забезпеченні цілісного навчального процесу, який включає визначені діючими нормативними документами форми, методи і засоби навчання у навчальному закладі.

Навчально-методичний комплекс включає:

 • Навчальну програму з предмету
 • Поурочно-тематичний план
 • План уроку
 • Конспект уроку
 • Дидактичні матеріали
 • Критерії оцінювання знань
 • Завдання для підсумкового контролю
 • Пакет комплексних контрольних робіт
 • Тематику письмових екзаменаційних робіт
 • Перелік питань при екзамені в усній формі

Методичний кабінет

Методичний кабінет–центр методичної роботи, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали передового досвіду педагогічних працівників, матеріали атестації, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Основні функції методичного кабінету :

 • створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
 • проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;
 • надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі;
 • узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

Діяльність методичного кабінету передбачає:

 • організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, курсів підвищення кваліфікації, індивідуальних і групових консультацій тощо);
 • організацію педагогічних читань і конференцій;
 • організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології;
 • ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.

 Оснащення і оформлення методичного кабінету створює необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи та самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів.

Для оперативного використання в методичному кабінеті зосереджуються, систематизуються і експонуються нормативні та інструктивні матеріали, необхідні для організації навчального процесу; навчальна документація, педагогічна, методична література, дидактичні матеріали тощо.